PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
Potencial Pomurja
Obnovljivi viri energije
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

Obnovljivi viri energije

 1. Veter
  Pomurje ni primerno za izkoriščanje vetrne energije - analiza bo teorijo potrdila ali ovrgla.
 2. Fotovoltaika
  Izkoriščanja sončne energije za pridobivanje električne energije. Možnosti za vzpostavitev večje sončne elektrarne ali vsaj pilotnega sistema.
 3. Sončna energija
  Optimalni sistemi za izkoriščanje sončne energije za pridobivanje toplote; tople sanitarne vode in ogrevanja stanovanja. Pilotski projekti solarnega hlajenja.
 4. Biomasa
  Zajem vseh možnih virov biomase v Pomurju, ocenitev kritične mase poseka lesne biomase in priprava predlogov, pilotnih pristopov za zadovoljitev večjih potreb. Spodbujanje lokalnih energetskih sistemov na biomaso. Investicija v regijsko središče za biomaso (sekanci, peleti), ki bo nudila garancijo za sprotno in takojšnjo dobavo materiala in neodvisnost od zunanjih dobaviteljev. S tem bo zagotovljena poraba biomase iz regije in možnost novih delovnih mest v regiji s pričakovanimi posrednimi koristmi.

  Pilotska toplarna na lesno biomaso z mrežo za daljinsko ogrevanje in/ali pilotska elektrarna na lesno biomaso (kot soproizvodnja toplote in elektrike z uplinjanjem biomase z batnim motorjem in/ali soproizvodnja toplote in elektrike kot parni stroj).

  Poseben pomen projekta bo sinergijsko delovanje med uporabniki toplote in dobavitelji lesne biomase.

  Idejna študija izdelave zelenega dizla iz lesa (Fischer – Tropsch dizla) v Pomurju.

  Študija proizvodnje elektrike s pomočjo gorivnih celic iz plina, pridobljenega iz lesne biomase v Pomurju.
 5. Bioplin
  Vzpostavitve bioplinske naprave – zadovoljitev potreb, ocena potenciala, opredeliti območje; za področje Pomurja pripraviti oceno kritičnih mej bioplinskih naprav.
 6. Geotermalna energija
  Pospeševanje izkoriščanja odpadne vode iz turizma za gospodarske namene, saj so se v preteklem obdobju občutno povečale količine geotermalne vode za turizem in odpadna voda (sorazmerno topla voda) ogroža okolje in živali. Spodbujanje lokalnih energetskih sistemov na geotermalno energijo.
 7. Vodna energija
  Smiselnost in možnost izkoriščanja lokalnih potencialov – rek in potokov, poudarek na Reki Muri in hidroelektrarni.
 8. Biodizel
  Kmetijski potencial pridelave surovin za predelavo v biodizel, ocena maksimalne površine kmetijskih zemljišč, ki je lahko namenjena za pridelavo surovin. Možnosti povečanja ali graditve dodatne predelave biodizla za potrebe Pomurja.


     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2019