PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
LEA Pomurje
Projekt EIE
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

V začetku leta 2004 je bil pripravljen projektni predlog na poziv Evropske Komisije v okviru Programa Inteligentna energija. Razvojna agencija Sinergija je bila koordinatorka priprave prijave, nosilka prijave, pa Občina Moravske Toplice, v imenu preostalih 25 občin Pomurja. V konzorciju s Francozi, skupaj s sopredlagatelji iz Švedske in Bolgarije smo na razpisu Evropske Komisije z našo prijavo bili uspešni in pridobili zaprošeno finančno pomoč za naslednja tri leta izvajanja projekta.

LEA Pomurje je bila ustanovljena marca 2005 kot zavod. V prvi polovici maja 2005 smo na LEA Pomurje zaposlili tudi prvo redno osebje. Po konstitutivnem sestanku Upravnega odbora smo prek nosilnega partnerja Evropski Komisiji dostavili vsa zahtevana dokazila ter izjave glede izpolnitve začetnih pogojev, to je ustanovitve in dejanskega zagona LEA Pomurje.

LEA Pomurje je po potrditvi prvega poročila s strani Evropske Komisije poleg Občine Moravske Toplice vstopila v pogodbo o dotaciji kot partner napram Evropski Komisiji ter s tem prevzela del pogodbenih obveznosti in iz njih izhajajočih pravic.

Poslanstvo LEA Pomurje je promocija in pospeševanje stalnega izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov energije v pomurski regiji z usmeritvijo k maksimalizaciji lokalne energetske samooskrbe regije in krepitve blaginje tukaj živečih ljudi.

Vodja projekta, ki skrbi za koordinacijo v konzorciju in usklajenost aktivnosti s planom dela je Stanislav Sraka, univ.dipl.org..

Letos februarja smo pripravili uvodno poročilo o delu in napredku na projektu ter natančen načrt aktivnosti za naslednja tri leta. Poročilo in plan dela so pripravili tudi vsi trije partnerji – agencije v našem konzorciju, ki se v okviru tega projekta ustanavljajo in je bilo poslano Evropski komisiji. V prihodnosti nas v okviru tega projekta čaka priprava finančnega in vsebinskega poročila.

V letošnjem letu so se na nacionalnem nivoju začele ustanavljati še tri lokalne energetske agencije, prav tako na podlagi sofinanciranja s strani EIE. Dejanska ustanovitev in zagon je sedaj v polnem teku.


     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2019